111,800,000 تومان

این صندلی با بهره گیری از ۵۲ عدد کیسه هوا و سیستم گرمایشی با فیبر کربن در

قسمت پشت کمر و نشیمــنگاه، ماساژی مطـــــبوع و دلچسب را فراهم می‌کـــــند

همچنین این صنــدلی مجـهز به گــــــوی‌های ۲×۳ در قسمـت پای صـــــندلی برای

ماسـاژ کـف پا هست که با ایجاد ماساژی عمیق به گـــردش خون کمک می‌کـــــند.

در انبار موجود نمی باشد